Ziek- en betermelden en lesverzuim


Er heeft een wijziging plaatsgevonden bij het telefonisch ziekmelden van leerlingen. In plaats van één centraal nummer wordt vanaf dit schooljaar (2018-2019) gebruik gemaakt van één telefoonnummer per afdeling

Bovendien is het in verband met juridische consequenties NIET (meer) mogelijk een digitale ziekmelding door te geven.

U kunt de ziekmelding vanaf 8.00 uur doorgeven via de volgende telefoonnummers:

Wordt uw kind ziek op school, dan meldt hij/zij zich bij de verzuimbeheerder in 40.01. Na contact met de ouders mag hij/zij naar huis.

Voor verlofaanvragen maakt u gebruik van de verlof- en betermeldkaart. Het gewenste verlof kan hierop ingevuld worden. De kaart moet ondertekend worden door een ouder en minimaal één dag van te voren door de teamleider of verzuimbeheerder.

Vroegtijdig of verlengd vakantieverlof wordt niet verleend.Een verzoek aan de ouders/verzorgers: wilt u verlofaanvragen ingevuld op de zogenaamde “gekleurde kaart” (zoals het verlof voor het bezoek aan een orthodontist, tandarts of arts) graag minimaal één dag van te voren laten tekenen door één van de verzuimbeheerders. We vragen om dit tussen 11 en 12 uur òf tussen 13 en 14 uur bij de verzuimbeheerder te doen.

Bij afwezigheid zonder reden worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld. 


Ongeoorloofd en geoorloofd verzuim

Wij houden nauwkeurig bij wanneer een leerling afwezig is. Hij of zij kan afwezig zijn door te spijbelen of door te laat te komen. Wij noemen dit 'ongeoorloofd verzuim'.
Soms komt het voor dat een leerling afwezig is vanwege ziekte of bezoek aan een arts. Als ouders dat op tijd aan de school laten weten, is er sprake van 'geoorloofd verzuim'.

M@ZL op het vo (Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling)
De school heeft aandacht voor de ziekgemelde leerling. Bij een tevoren afgesproken vaste verzuimomvang vindt een verzuimgesprek plaats met leerling en ouders door de school (mentor en/of ondersteuningscoördinator), waarna een consult kan worden aangevraagd bij de jeugdarts. Er wordt met alle betrokkenen samen een ‘plan van aanpak’ gemaakt, dat uitgevoerd en gemonitord wordt, totdat de onderwijskansen en gezondheid van de leerling geoptimaliseerd zijn en het ziekteverzuim dientengevolge is afgenomen.

Jongeren met omvangrijk ziekteverzuim lopen risico op een stagnerende sociaal-emotionele en leerontwikkeling, waardoor ze kunnen afglijden in onderwijsniveau en voortijdig de school moeten verlaten. Een adequate aanpak kan hun gezondheid en onderwijskansen optimaliseren. Onderzoek laat zien dat ziekteverzuim weliswaar gezondheidsgerelateerd is, maar naast biomedische factoren meestal ook wordt veroorzaakt door psychosociale factoren, die vaak beïnvloedbaar zijn. Door tijdig en met zorg vanuit een brede biopsychosociale benadering aandacht te hebben voor leerlingen met ziekteverzuim, kunnen mentoren en ondersteuningscoördinatoren, samen met jeugdartsen, de achterliggende factoren van het ziekteverzuim in kaart brengen. Vervolgens kunnen zij met hulp van professionals in onderwijs, jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg en curatieve gezondheidszorg, passend onderwijs en de juiste zorg en begeleiding voor de leerling organiseren. Hierdoor kan een stagnerende ontwikkeling worden voorkomen.

M@ZL is bedoeld voor alle scholieren op het regulier voortgezet onderwijs met ziekteverzuim

Voor meer informatie: https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/interventies-zoeken/1400718


Melding bij Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord
Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord.
Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte.
De arts of verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg nodigt u dan samen met uw zoon/dochter uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is samen te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om het tegen te gaan. Uiteraard hebben de arts en de verpleegkundige van de GGD in deze een vertrouwenspositie naar u én uw zoon/dochter toe. Alles wat in het gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de GGD geen inhoudelijke informatie door aan de school.

Inschakelen van de leerplichtambtenaar

Indien u niet op de uitnodiging van de GGD ingaat, dan zullen wij als school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze bespreekt samen met u de situatie.

Wij hopen met deze gang van zaken een positieve bijdrage te leveren aan het gezond functioneren van leerlingen op onze school en het vroegtijdig verlaten van de school (zonder diploma) te voorkomen.

Hebt u vragen?

Voor vragen naar aanleiding van dit onderwerp, kunt u contact opnemen met
Dhr. M. van den Hoogen, afdeling vmbo onderbouw
Dhr. C. Bosman, afdeling vmbo 3-4 gemengd theoretisch /thavo
Mevr. L. Kerver, afdeling vmbo 3-4 basisberoeps/kaderberoeps
Dhr. S. Hoeboer, afdeling havo/vwo