Taal- en rekenbeleid

Het taal- en rekenbeleid van het Valuascollege is erop gericht om de taal- en rekenvaardigheid van de leerlingen te verbeteren. De ambitie moet zijn om het maximale uit de leerlingen in het voortgezet onderwijs te halen, dus ook op het gebied van de taal- en rekenvaardigheid. Daartoe is concentratie op de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen) noodzakelijk en daarbij geven de referentieniveaus (Commissie-Meijerink) duidelijke richtlijnen voor de mate van ontwikkeling van de taal- en rekenvaardigheid. Dit betekent dat er bij deze vaardigheden kan worden gewerkt met meetbare doelstellingen en opbrengstgericht werken. De verzwaarde slaag-/zakregelingen, de strengere exameneisen voor Nederlands en de verplichte rekentoets, die binnen het VWO een rol speelt in de slaag-/zakregeling, geven aan dat een taal- en rekenbeleid noodzaak is.

(Bekijk de brief over de rekentoets voor havo/vwo, gestuurd op 23 november 2016)

 

Diatoetsen Nederlands
Diatoetsen zijn methode-onafhankelijke volgtoetsen voor de eerste drie (vmbo) of vier (havo/vwo) leerjaren van het voortgezet onderwijs. Door middel van dit leerlingvolgsysteem wordt de ontwikkeling van de leerling nauwlettend in de gaten gehouden. Leerlingen worden getest op woordenschat en begrijpend lezen.


Studyflow-Rekenen
Studyflow-Rekenen is een methode-onafhankelijk digitaal test- en oefenprogramma dat de ontwikkeling van de leerling m.b.t. hun F-niveau, nauwlettend in de gaten houdt. Studyflow-Rekenen is geschikt voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs (VO) en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het is gericht op het ontwikkelen en onderhouden van rekenvaardigheden voor de referentieniveaus 1F, 2F en 3F. Bovendien kunnen leerlingen, na het vaststellen van hun startniveau, oefenen met de rekenstof.

Hoe zet het Valuascollege Studyflow in op de HAVO/VWO afdeling?
Alle leerlingen binnen de HAVO/VWO-afdeling die de rekentoets nog moet maken beschikken over een account in Studyflow. Brugklas en tweede klas geïntegreerd in de wiskundeles, derde klas e.v. is de wiskundedocent de supervisor en is er een integraal rekenprogramma van alle vakken. De voortgang van Studyflow moet zichtbaar worden voor elk rapport en indien nodig ook bij de lln besprekingen worden meegenomen en als rapportage naar lln en ouders toe gaan.


Studyflow-Taal
Studyflow-Taal, voor Nederlands, is in ontwikkeling (nog niet alle modules zijn klaar) en verkeert nog in een pilotfase. Een aantal klassen in het VMBO werkt inmiddels met dit digitale oefenprogramma. Studyflow-Taal biedt momenteel oefenmateriaal op gebied van spelling, grammatica en lezen, maar wordt verder uitgebreid (schrijven en spreekvaardigheid) en kan in de toekomst, evenals rekenen, als testprogramma (bepaling F-niveau) worden ingezet.


Meer informatie
Voor informatie over het Referentiekader taal en rekenen en over het taal- en rekenbeleid op het Valuascollege: lees de beleidsstukken.

 

Het Valuascollege werkt actief met een taal- en rekenbeleid. Om elke leerling goed naar het eindniveau te begeleiden wordt er o.a. gewerkt met: 

 

  • Voor VMBO-HAVO-VWO:                                STUDYFLOW

    Inloggen in Studyflow is mogelijk via het snelmenu van deze website.

 

Het Taal- en Rekenbeleid is vastgelegd in onderstaande documenten:

Meer informatie

Voor meer informatie over het Referentiekader taal en rekenen en over het taal- en rekenbeleid op het Valuascollege, verwijzen we naar de Taal- en Rekencoördinatoren (zie bovenstaande documenten voor namen).