Begeleiding & ondersteuning

De leerlingbegeleiding op het Valuascollege vindt plaats vanuit drie verschillende niveaus:

 1. basisondersteuning in de teams
 2. uitgebreide basisondersteuning
 3. extra ondersteuning

De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling. Van elke nieuwe leerling wordt bij de start op het Valuascollege een dossier aangemaakt. Hierin staan de gegevens vanuit de basisschool die als uitgangspunt dienen voor de begeleiding. Dit dossier wordt jaarlijks bijgehouden door de desbetreffende mentor en heeft een cyclisch karakter. Bij eventuele problemen formuleert het team in samenspraak met leerling en ouders een aantal handelingsafspraken. Achtereenvolgens is er aandacht voor het monitoren van het leerproces, het signaleren van eventuele bijzonderheden en het uitzetten van passende acties. De mentor heeft geregeld overleg met de leerling, ouders en collega-docenten en evalueert dit proces.

Basisondersteuning
In de basisondersteuning is de jaarcoördinator (jaco) op h/v en de docentondersteuner (DO) op vmbo verantwoordelijk voor de leerlingbegeleiding. De volgende ondersteuning kan vanuit de basisondersteuning worden ingezet:

 • mentorbegeleiding;
 • remedial teaching (RT): screening, individuele en groepsbegeleiding;
 • dyslexiebegeleiding (coach); facilitering tijdens toetsen/lessen;
 • sociale vaardigheidstraining (sova);
 • faalangstreductie- en examenvreestraining;
 • spop: driewekelijkse begeleiding bij hardnekkige planning- en organisatieproblemen van de leerling in de ondersteuningstuin.

Uitgebreide basisondersteuning

Klein OT:
Indien de handelingsafspraken in de teams niet het gewenste resultaat hebben, kan de mentor de leerling aanmelden voor het klein ondersteuningsteamoverleg (OT). Dit is een multidisciplinair team bestaande uit o.a. de ondersteuningscoördinator, gedragswetenschapper, gedragsexpert en maatschappelijk werker van de gemeente. Het ondersteuningsteam helpt de onderwijsteams bij het zoeken naar oplossingen voor leerlingen met schoolgerelateerde problemen die de basisondersteuning overstijgen. De werkwijze kenmerkt zich door een gezamenlijke aanpak van de problematiek vanuit meerdere disciplines. Concreet kan dit leiden tot een maatwerktraject of passend arrangement waarbij gedragsexperts incidenteel worden ingezet.

Groot OT:
Er kan ook een consultatie van het Groot Ondersteuningsteam worden ingezet. Ook hier wordt er vanuit verschillende disciplines gekeken naar de hulpvraag nl. een ondersteuningscoördinator, jeugdarts, gedragswetenschapper, leerplichtambtenaar, schoolagent, jeugdhulpverlener van de GGZ, gezinscoach en de GGD. Vanuit het Groot Ondersteuningsteam wordt geadviseerd of (extern) doorverwezen. Betrokkenen kunnen de samenwerking met externe partners aangaan om de leerling te helpen.
De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor niveau twee en drie van de ondersteuning en monitort het proces vanuit de handelingsgerichte procesdiagnostiek.

Extra ondersteuning

Indien handelingsafspraken vanuit niveau twee onvoldoende resultaten opleveren, kan de ondersteuning naar de extra ondersteuning worden opgeschaald. Deze kan bestaan uit het deelnemen van een leerling aan een intensief begeleidingstraject in de ondersteuningstuin.

Ondersteuningstuin
Dit is een onderdeel van de voorziening: extra ondersteuning thuisnabij. Leerlingen waarbij de inzet van een intensief traject nodig is, kunnen meerdere momenten in de week aanspraak maken op de professionele begeleiding van de ambulant begeleiders in de ondersteuningstuin. Het doel is een tijdelijke inzet van begeleiding aan kwetsbare leerlingen die gericht is op een succesvolle terugkeer naar de reguliere klas. Ook hier gaat het om een maatwerktraject of passend arrangement waarbij de leerling een aantal lessen onderwijs volgt onder toezicht van een expert in de ondersteuningstuin. De ondersteuningscoördinator monitort dit proces aan de hand van een ontwikkelperspectiefplan (OPP) als aanvulling op de handelingsgerichte procesdiagnostiek (hgpd).
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met een van de ondersteuningscoördinatoren:

 • VMBO en ISK: Sophie Vocks : svocks@ogvo.nl
 • Havo en TOP-klassen: Audrey Schroer : auschroer@ogvo.nl
 • VWO/Gymnasium: Wendie Lenssen: wlenssen@ogvo.nl


Kijk voor informatie over Passend Onderwijs op www.passendonderwijsnoordlimburg.nl  en www.passendonderwijs.nl