Begeleiding & ondersteuning

De leerlingbegeleiding op het Valuascollege bestaat uit de volgende onderdelen:

Begeleiding en ondersteuning binnen het team

De mentor is hierin de spil. Van elke leerling wordt bij aanvang op het Valuascollege een logboek aangemaakt waarin de gegevens vanuit de basisschool als uitgangspunt dienen.
Dit logboek wordt jaarlijks bijgehouden door de mentor, die het leerproces monitort en eventuele bijzonderheden signaleert en omzet in acties. De mentor heeft geregeld overleg met jaarcoördinator/ondersteuningsdocent en vakdocenten.
Bij eventuele problemen formuleert het team een aantal handelingsafspraken. De mentor koppelt afspraken terug naar leerling en ouders.

Basisondersteuning
De volgende ondersteuning kan vanuit de basisondersteuning worden ingezet:

  • mentorbegeleiding aangevuld met docentondersteuning;
  • RT: screening, individuele en groepsbegeleiding;
  • dyslexiebegeleiding (coach)
  • sociale vaardigheidstraining;
  • faalangstreductie- en examenvreestraining;
  • rouw- en verliesverwerking bij overlijden en echtscheiding
  • co-teaching t.a.v klassenmanagement;
  • spop (speciaal passend onderwijs project): hardnekkige planning- en organisatieproblemen


Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator komt in beeld wanneer er meer nodig is dan de geboden hulp in de basisondersteuning. Er wordt gezocht naar een passende aanpak. Soms is daarbij de inzet van of de verwijzing naar externe hulpverleners (gedragswetenschapper, jeugdarts) nuttig of nodig. De ouders/verzorgers en de leerling worden bij elke stap betrokken.

Uitgebreide basisondersteuning
Indien de handelingsafspraken niet het gewenste resultaat hebben, kan de mentor de leerling aanmelden voor het Klein ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit de ondersteuningscoördinator, gedragswetenschapper, gedragsexpert en maatschappelijk werker van het buurtteam.
Het ondersteuningsteam helpt de onderwijsteams bij het zoeken naar oplossingen voor leerlingen met schoolgerelateerde problemen die de basisondersteuning overstijgen.
De werkwijze kenmerkt zich door een gezamenlijke aanpak van de problematiek.

Externe ondersteuning
Indien handelingsafspraken in het Klein Ondersteuningsteam onvoldoende resultaten opleveren, wordt advies gevraagd aan het Groot Ondersteuningsteam. In dit team werken verschillende disciplines samen, waaronder een ondersteuningscoördinator, jeugdarts, gedragswetenschapper, leerplichtambtenaar, schoolagent, jeugdhulpverlener/GGZ, gezinscoach en de GGD. Vanuit het Groot Ondersteuningsteam wordt geadviseerd of doorverwezen. Bijvoorbeeld: betrokkenen zoeken de samenwerking met externe partners om de leerling te helpen

Kijk voor informatie over Passend Onderwijs op www.passendonderwijsnoordlimburg.nl en www.passendonderwijs.nl