Begeleiding & ondersteuning

De leerlingbegeleiding op het Valuascollege bestaat uit de volgende onderdelen:

Ondersteuning binnen het team

De mentor is hierin de spil. Bij eventuele problemen formuleert de mentor een aantal handelingsafspraken. De mentor koppelt afspraken terug naar team, leerling en ouders.

Ondersteuningscoördinator

De begeleiding wordt gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator. Deze komt in actie wanneer de mentor, het team en eventueel de teamleider het probleem voorleggen. Er wordt gezocht naar een passende aanpak. Soms is daarbij de inzet van/de verwijzing naar externe hulpverleners (gedragswetenschapper, jeugdarts) nuttig of nodig. De ouders/verzorgers en de leerling worden bij elke stap betrokken.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam helpt de onderwijsteams bij het zoeken naar oplossingen voor leerlingen met problemen die school- en leergerelateerd zijn. De werkwijze kenmerkt zich door een gezamenlijke aanpak van de problematiek.

Klein Ondersteuningsteam

Als handelingsafspraken binnen het team niet het gewenste resultaat hebben, kan de mentor na overleg met de leerling en de ouders de leerling aanmelden bij het Klein Ondersteuningsteam. Daarin werken mentor, ondersteuningscoördinator en gedragswetenschapper samen.
De leerling kan extra ondersteuning krijgen zoals bijvoorbeeld: remedial teaching, sociale vaardigheidstraining, leerlingcoaching etc.

Groot Ondersteuningsteam

Indien handelingsafspraken in het Klein Ondersteuningsteam onvoldoende resultaten opleveren, wordt advies gevraagd aan het Groot Ondersteuningsteam. In dit team werken verschillende disciplines samen, waaronder een ondersteuningscoördinator, jeugdarts, gedragswetenschapper, leerplichtambtenaar, schoolagent, jeugdhulpverlener en de GGZ. Vanuit het Groot Ondersteuningsteam wordt geadviseerd of doorverwezen. Bijvoorbeeld: de leerling krijgt via school ambulante begeleiding, de leerling volgt tijdelijk onderwijs op een bovenschoolse zorgvoorziening, betrokkenen bekijken of een andere school, c.q. onderwijsvorm beter bij de leerling past.

Er zijn - onder bepaalde voorwaarden - mogelijkheden tot inzet van:

Kijk voor informatie over Passend Onderwijs op www.passendonderwijsnoordlimburg.nl en www.passendonderwijs.nl