Klipperkamp

Ook dit schooljaar wordt voor de eindexamenleerlingen havo/ vwo weer de Klippertocht georganiseerd. Al vele jaren vormt dit watersportkamp een prima afsluiting van en een geweldige herinnering aan de tijd op het Valuascollege. De klippertocht zal plaatsvinden van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni 2018. Dat is de week ná de Centrale Examens en vóór de uitslag daarvan.

De kosten van deelname zullen ongeveer €260/€270 bedragen, o.a. afhankelijk van het aantal deelnemers. In dit bedrag zijn inbegrepen de kosten van de busreis, de huur van (en overnachting op) de boten en de kosten van de maaltijden aan boord.

Het vertrek is maandagochtend vroeg (ong. 07.00u) en de terugkomst zal vrijdagavond rond 20.00u zijn. Rond de laatste toetsweek regelen we de bootindeling. In de periode van de examens worden de klippertochtboekjes uitgedeeld met alle verdere informatie.

De tocht wordt georganiseerd door het Valuascollege. Maar gezien de aard van de tocht moet gesteld worden dat de deelnemende leerlingen een eigen verantwoording hebben voor hun gedrag. Daarnaast wordt van de leerlingen verwacht dat ze actief meewerken (zowel wat betreft zeilen als het ‘huishouden’) en ze zich houden aan een aantal regels, die we al jaren hanteren. De belangrijkste hiervan zijn:

 • Tijdens ”schooltijd” (in principe t/m het avondeten) mag geen alcohol gebruikt worden. Ook daarna is alcoholgebruik op de boot niet toegestaan. Het Valuascollege is gebonden aan de wettelijke regels in Nederland dat wil zeggen dat een 16- of 17-jarige leerling geen alcohol mag gebruiken (behoudens privé-situaties). Wij houden onze leerlingen hieraan maar we vinden ook dat onze eindexamenleerlingen oud en wijs genoeg om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun drankgebruik. We trachten erop toe te zien dat leerlingen zich aan onze afspraken houden, maar gaan uit van hun eigen gevoel van verantwoordelijkheid. Docenten kunnen niet als een “drank-politie” controleren en optreden.
   
 • Het bezit of gebruik van sterke drank en drugs is ten strengste verboden.
   
 • Overmatig alcoholgebruik (ter beoordeling van de begeleiding) wordt niet getolereerd.
   
 • Het is verboden om vreemden mee aan boord te nemen.
   
 • Jongens en meisjes slapen gescheiden.


Wellicht ten overvloede: onder de 18 jaar is alcoholgebruik in openbare gelegenheden en het aanschaffen van alcoholhoudende drank verboden. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de begeleiding van de klippertocht niet in staat is altijd toezicht te houden in deze. Deelname aan de klippertocht betekent dat je accepteert dat de verantwoordelijkheid voor alcoholgebruik bij de leerlingen zelf en/of de ouders rust.

Overtreding van bovenstaande regels en ook ander ontoelaatbaar gedrag kan leiden tot maatregelen. In voorkomende gevallen zal de leerling uit de tocht worden gezet en is hij/zij zelf verantwoordelijk voor zijn thuisreis. Als je akkoord gaat met bovengestelde regels vul je op dit formulier je gegevens in.
Laat een van je ouders een handtekening zetten als je nog geen 18 bent op het moment van inschrijven (31 oktober 2017).

Een eenmaal gedane inschrijving is bindend. Je kunt je dus niet zomaar terugtrekken, de betalingsverplichting blijft bestaan. Als we een vervanger vinden krijg je je geld natuurlijk wel terug. Een inschrijving zonder een volledig ingevuld inschrijfformulier is niet geldig. De betaling zal in twee termijnen plaatsvinden (nov/dec €100, restant eind april) middels facturen.

Wanneer: maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni 2018
Kosten: ongeveer €260/270
(Dan lever je dit formulier (dubbelzijdig) in! )
 

De inschrijving is gesloten