Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt voor alle scholen de wetswijziging Passend Onderwijs in werking.
Schoolbesturen krijgen de zorgplicht, de middelen en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van Passend Onderwijs.

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, wordt georganiseerd. Concreet betekent dit, dat we als school verantwoordelijk zijn voor het bieden, creëren of het vinden van een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

Als ouder hoeft u dus niet meer zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor uw kind. Mocht uw kind extra ondersteuning nodig hebben, dan biedt onze school dit - binnen de mogelijkheden die wij daartoe hebben - aan. Als dit binnen onze school niet mogelijk is, dan zijn wij verplicht elders een passend onderwijscircuit voor een leerling te organiseren.
 

Via de link www.passendonderwijsnoordlimburg.nl kunt u nadere informatie vinden over o.a. de visie van het Samenwerkingsverband Noord-Limburg, waartoe onze school behoort, op Passend Onderwijs, het schoolondersteuningsprofiel van alle scholen binnen het SWV, de ondersteuningsstructuur, de samenwerking met de ketenpartners en de Ondersteuningsplanraad (OPR).
Ook is veel algemene informatie te vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl.

Meer informatie over passend onderwijs kunt u hier vinden.

Bekijk de informatie in dit schematische overzicht (infographic)