Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator zal de begeleiding gaan coördineren wanneer de mentor en de teamleider het probleem voorleggen. Er wordt gezocht naar een passende aanpak. Soms is daarbij de inzet van/de verwijzing naar externe hulpverleners (orthopedagoog / psycholoog, gedragswetenschapper, jeugdarts) nuttig of nodig.
De ouders/verzorgers worden bij elke stap betrokken 
 
Ondersteuningsteam

Het Ondersteuningsteam helpt de onderwijsteams bij het zoeken naar oplossingen voor leerlingen met problemen die school- en leer-gerelateerd zijn. De werkwijze kenmerkt zich door een gezamenlijke aanpak van de school- en leerproblemen.
  
Ondersteuning binnen het team
De mentor is hierin de spil. Bij eventuele problemen formuleert de mentor een aantal handelingsafspraken. De mentor koppelt afspraken terug naar leerling en ouders.

Klein Ondersteuningsteam

Als handelingsafspraken binnen het team niet het gewenste resultaat hebben, kan de mentor na
overleg met de leerling en de ouders, toestemming vragen om de leerling aan te melden in het
Klein Ondersteuningsteam. Daarin werken mentor, zorgcoördinator en jeugdhulpverlener/ orthopedagoog samen.
De leerling kan extra ondersteuning krijgen zoals bijvoorbeeld; remedial teaching, sociale vaardigheidstraining etc.
  
Groot ondersteuningsteam
Indien handelingsafspraken in het Klein Ondersteuningsteam onvoldoende resultaten opleveren, wordt advies gevraagd aan het Groot Ondersteuningsteam. In dit team werken verschillende disciplines samen, waaronder een ondersteuningscoördinator, jeugdarts, gedragswetenschapper, leerplichtambtenaar, schoolagent, jeugdhulpverlener/GGZ en de GGD. Vanuit het Groot Ondersteuningsteam wordt geadviseerd of doorverwezen. Bijvoorbeeld: de leerling krijgt via school ambulante begeleiding, de leerling volgt tijdelijk onderwijs op een bovenschoolse zorgvoorziening, betrokkenen bekijken of een andere school, c.q. onderwijsvorm beter bij de leerling past. 

De ondersteuningscoördinatoren zijn:

  • vmbo: mevrouw Sophie Vocks (svocks@ogvo.nl)
  • havo / THavo 1 en 2 en TOPklassen: mevrouw Audrey Schroer (auschroer@ogvo.nl) 
  • atheneum en gymnasium: mevrouw Wendie Lenssen (WLenssen@ogvo.nl)