Nieuws

Wilt u als ouder meepraten in de CMR van het Valuas? - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Wilt u als ouder meepraten in de CMR van het Valuas?

Met ingang van 1 augustus 2018 is er een vacature in de oudergeleding van de Campus Medezeggenschapsraad (CMR) van het Valuascollege.

Ouders hebben de mogelijkheid om zich kandidaat te stellen voor een nieuwe periode van drie jaar. Bij meerdere
kandidaten zullen vóór de zomervakantie digitale verkiezingen gehouden worden.

De CMR bestaat uit een personeelsgeleding van zes leden, een oudergeleding van drie leden en een
leerlinggeleding van drie leden. Het werk van de CMR bestaat uit het bestuderen van stukken die betrekking
hebben op de organisatie en het beleid van onze school. Tijdens vergaderingen (ongeveer acht maal op
jaarbasis) wordt deze stukken uitvoerig besproken en, indien aan de orde, in stemming gebracht. De CMR kan
gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Voor bepaalde onderdelen heeft de directie formeel
de instemming van de CMR nodig. Denk hierbij voor wat betreft de oudergeleding aan bijvoorbeeld de schoolgids
en de ouderbijdrage.

Het lidmaatschap van de CMR is een interessante en verantwoordelijke taak, waarmee een ouder/verzorger
zijn/haar betrokkenheid bij onze school concreet vorm kan geven.

Indien gewenst kunt u voor nadere informatie terecht bij dhr. Roel Rievers, secretaris van de CMR en/of dhr.
Niels van de Ven, lid van de oudergeleding.

Uw kandidaatstelling, met daarbij een korte motivatie, kunt u richten aan de verkiezingscommissie via cmr-vlc@ogvo.nl.

De sluitingsdatum voor de aanmeldingen is vrijdag 25 mei 2018.

Ga terug