Nieuws

Update coronavirus, 15 oktober - Valuascollege - Onderwijsgemeenschap Venlo & omstreken

Update coronavirus, 15 oktober

Wij kijken terug op een spannende eerste periode, die veel van iedereen heeft gevraagd. In die periode zijn de cijfers rond COVID-19 helaas verslechterd, hetgeen ook een effect zal hebben op onze start na de herfstvakantie.

Alle informatie over de coronaregels na de herfstvakantie leest u in deze brief.
___________________________________________
Update coronavirus, 13 oktober
 
OGVO en haar scholen benadrukken het belang van het dragen van mondkapjes in de gebouwen als leerlingen en medewerkers zich verplaatsen binnen de gebouwen en op het schoolterrein. Hiermee stellen wij de veiligheid van leerlingen en medewerkers voorop. OGVO neemt hiermee verantwoordelijkheid om een optimale veilige omgeving te creëren voor leerlingen en medewerkers. Wij zullen alle leerlingen en medewerkers verzoeken zich hieraan te houden.
 
De beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school’ die we eerder stuurden is aangepast.
Deze hanteren we ook bij OGVO- scholen en vindt u hier.
Of kijk voor meer informatie op de site van de VO raad.

 
_______________________________________
Update coronavirus, 1 oktober
 
Op basis van de richtlijnen van het RIVM is een beslisboom ontwikkeld als leidraad voor ouders van alle kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs  Deze beslisboom hanteren we ook binnen OGVO en deze vindt u hier: beslisboom coronaklachten
 
___________________________________________
 
Update  coronavirus, 10 september
 
Lees de brief met belangrijke informatie over corona en over de annulering van reizen t/m 31 december goed door. De bijbehorende beslisboom vindt u hieronder. Hierin is te lezen hoe we bij OGVO handelen als medewerkers, leerlingen of huisgenoten klachten hebben die gerelateerd zijn aan corona.
 
 • De brief met belangrijke informatie m.b.t corona en (school-)reizen.
   
 • De beslisboom met informatie over hoe we bij OGVO handelen als medewerkers, leerlingen of huisgenoten klachten hebben die gerelateerd zijn aan corona.

_________________________________________________

Update coronavirus, 24 augustus

De zomervakantie is voorbij. Hoe starten we nu met de corona-regels en maatregelen op
onze school? Vanaf dinsdag 25 augustus ga je weer naar school. Dit geldt voor alle leerlingen. Tussen leerlingen onderling is de 1,5 meter-regel niet meer aan de orde. Het is wel belangrijk dat je 1,5 meter afstand houdt tot de medewerkers van de school. Voor alle leerlingen en medewerkers gelden een aantal regels en onze gebouwen zijn in de zomervakantie op onze start voorbereid. Wat moet je weten?

Bekijk hier het protocol, geformuleerd op 20 augustus 2020, over de heropening van het schooljaar, informatie voor leerlingen en ouders/verzorgers.

________________________________________________

Update coronavirus, 20 mei

Gisteravond hebben we tijdens de persconferentie van premier Mark Rutte het groene licht gekregen om onze scholen weer helemaal open te stellen voor onze leerlingen. We gaan onze maatschappelijk verantwoordelijkheid verder oppakken om onze leerlingen, ook in deze bijzondere omstandigheden, weer zo goed mogelijk onderwijs te geven en leerachterstanden te voorkomen.

Wij, onze docenten en medewerkers, zijn blij met het groene licht van het kabinet. Eindelijk kunnen we elkaar en onze leerlingen weer treffen op school. We hebben iedereen gemist. Elkaar echt weer ontmoeten is toch veel fijner dan contact via een beeldscherm. We zullen er dan ook alles aan doen om leerlingen de komende periode zoveel mogelijk op school te zien.

Uitgangspunten opstart
We zullen gaan werken met een combinatie van onlinelessen en lessen op school. Iedere OGVO-school heeft een eigen draaiboek gemaakt waarin staat hoe zij het onderwijs na 2 juni gaan verzorgen op de scholen. Dat betekent iets voor de richtlijnen die we vanuit de overheid strak zullen opvolgen. Denk aan de anderhalve meter afstand, de groepsgrootte, de samenstelling van de groepen, hoe we de leslokalen gaan inrichten, hoe we met elkaar omgaan in de ruimtes zoals de gangen op de scholen en de leslokalen. Maar denk ook aan aankomst en vertrek en het vervoer.
Vanuit OGVO houden we ons aan de volgende uitgangspunten:

 • Bindende kaders overheid, gemeente Venlo/veiligheidsregio (sport en spel).
 • Protocollen en richtlijnen VO-raad.
 • Richtlijnen RIVM op het gebied van hygiëne en veiligheid.
 • De leerlingen worden zoveel als mogelijk uitgenodigd om onderwijs op school te volgen; onderwijs op afstand wordt gecombineerd met fysiek onderwijs op de scholen.
 • Donderdag 28 mei worden alle leerlingen door hun mentor geïnformeerd op welke dagen en voor welke lessen zij op school verwacht worden.
 • Onderwijs op afstand wordt aangevuld met onderwijs op school en socialisatie activiteiten: havo/vwo gericht op mentoractiviteiten en verbinding, vmbo gericht op mentoractiviteiten, praktijklessen en verbinding.
 • Docenten komen naar school om (afstanden)onderwijs te geven vanuit een lokaal.
 • De maximale groepsgrootte wordt bepaald door de fysieke vormgeving van de onderwijshuisvesting.
 • Leerlingen zullen zo min mogelijk door de school heen bewegen en we zullen gebruik maken van vaste samenstellingen.
 • De toetsweken gaan niet door.
 • Onderwijs vindt plaats vanaf 2 juni en tot 3 juli 2020.
 • Geen extra activiteiten zoals excursies en uitstapjes.
 • Middagen op school worden naast het geven van onderwijs ook besteed aan mentorgesprekken, coaching, ondersteuning vak of vaardigheden.
 • Gesprekken met ouders gaan via beeldbellen.
 • Er worden geen gala’s georganiseerd.


Vervoer
Wat betreft vervoer, alle leerlingen die binnen een straal van 8 km wonen, worden verzocht om te komen lopen of met de fiets te komen en geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Als dat om de een of andere reden niet kan, en de leerling heeft geen vervoer, dan vragen we de ouder/verzorger contact op te nemen met de mentor om naar een oplossing te zoeken.

___________________________________

Update coronavirus, 7 mei

Graag wil ik jullie nader informeren over de lessen die we deze week weer zullen gaan opstarten. Het basisonderwijs opent de deuren per 11 mei, het voortgezet onderwijs blijft nog gesloten tot en met 1 juni. Dus tot aan maandag 2 juni geven we onze lessen nog met onderwijs op afstand. Dat betekent dat de onlinelessen weer doorgaan zoals jullie gewend zijn.

Woensdagavond 6 mei hebben we via de persconferentie van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge gehoord dat de coronamaatregelen zijn versoepeld en krijgen we vanaf 11 mei meer ruimte in de samenleving. Dat betekent dat we met meer zekerheid kunnen uitgaan van opening van de scholen per 2 juni a.s.

We zijn nog aan het onderzoeken hoe we onze scholen weer zullen gaan openen. In de derde week van mei informeren we jullie hierover. Per school wordt er een plan gemaakt op basis van de regels van het RIVM. De protocollen van het ministerie van OCW zijn hierin leidend voor ons.

Het gaat over het algemeen goed bij onze scholen met ons onderwijs op afstand. Dat doen onze docenten en onze leerlingen heel goed. Belangrijk is wel dat jullie als leerlingen goed opletten en de microfoon en camera aanzetten als dat technisch mogelijk is, zodat de docenten goed contact met jullie kunnen maken.

Ziekmeldingen gaan weer gewoon door op de oude vertrouwde wijze via de bekende telefoonnummers.

Graag vraag ik ook jullie aandacht voor het volgende. Er is vanuit de Universiteit Utrecht een internationaal onderzoek gestart naar de manier waarop jongeren van 11 tot 18 jaar en hun ouders met de corona-maatregelen omgaan: het #blijfthuisonderzoekUU.
Jongeren en ouders zijn 15 minuten bezig om de vragenlijst in te vullen. Ze kunnen hierin ook aangeven over welke onderwerpen ze zelf informatie willen ontvangen zodat ze ook iets aan het onderzoek hebben. De vragenlijst vinden jullie hier.

Hartelijke groet,

Roy Palmen
voorzitter College van Bestuur

_________________________________________

Update coronavirus, 23 april

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van afgelopen dinsdagavond, informeer ik jullie graag hoe we verder gaan als we 2 juni de scholen weer mogen openen. Daarnaast komt ook het einde van het schooljaar in zicht en hebben we bepaald hoe we omgaan met de overgangsregeling voor onze leerlingen.

Opening scholen vanaf 2 juni
Natuurlijk hangt de opening van de scholen nog af van het definitieve kabinetsbesluit én hoe de
openstelling verloopt op de basisscholen vanaf 11 mei. Spannend dus nog even. Misschien zijn
sommigen teleurgesteld dat wij onze deuren nog niet mogen openen voor onze leerlingen. Voor
anderen zal deze teleurstelling er niet zijn omdat er ook ouders/verzorgers zijn die het spannend
vinden om hun kind weer naar school te laten gaan. Hoe dan ook, we moeten nog even geduld
hebben en doorgaan met het geven van onderwijs op afstand aan onze leerlingen.

Het gaat over het algemeen goed met ons onderwijs op afstand. Dat doen onze docenten en onze
leerlingen geweldig. Daar wil ik dan ook mijn grote dank voor uitspreken. Dat geldt ook voor uw
bijdrage als ouder/verzorger. Want het is voor iedereen een hele overgang geweest, thuis leskrijgen
en thuis lesgeven. Maar we hebben het samen toch maar gedaan en voor elkaar gekregen. Daar ben
ik ongelooflijk trots op!

Ondertussen denken we per school goed na over hoe we onze leerlingen en medewerkers veilig
kunnen laten leren en werken als we de deuren mogen openen. Dat vergt een logistieke inspanning
met de anderhalve meter afstand. Over hoe dit eruit gaat zien, informeren we jullie later.
De protocollen van het RIVM, het ministerie van OCW en de VO-raad in deze leidend zullen zijn. Wij
volgen hier met onze scholen ook opnieuw het landelijk beleid. Zodra deze bekend zijn, delen we
deze met jullie. Natuurlijk kun je zelf ook kijken op:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/nieuws/2020/04/21/maatregelen-corona-verlengd

Overgangsregeling
De afgelopen dagen heeft een werkgroep van experts binnen OGVO een OGVO-breed beleid over de
overgangsregeling gemaakt. Deze overgangsregeling kent vijf stappen:

 1. Stap 1: Uiterlijk 5 juni geeft de school per leerling een voorlopig schooladvies.
 2. Stap 2: Als ouders en leerlingen het niet eens zijn met het voorlopig schooladvies, kunnen zij dit tot uiterlijk 12 juni kenbaar maken.
 3. Stap 3: De school gaat met de ouders/leerlingen in gesprek die kenbaar hebben gemaakt het niet eens te zijn met het voorlopig schooladvies. Deze gesprekken vinden plaats uiterlijk 26 juni.
 4. Stap 4: In de laatste week van het schooljaar doen de docenten in de overgangsvergadering een laatste uitspraak over de betreffende leerlingen. Deze uitspraak is bindend.
 5. Stap 5: Als ouders/leerlingen het niet eens zijn met het definitief schooladvies kunnen zij dit kenbaar maken. De leerling wordt dan nogmaals besproken in de vergadering van lesgevende docenten. Deze docenten doen vervolgens een bindende uitspraak.  


Ik wens jullie allemaal, mede namens de schooldirecteuren Yvonne Sanders, Hans Derks en Hans
Oostdam, een hele fijne meivakantie toe. Blijf ondertussen gezond, rust lekker uit en pas goed op
jezelf, op elkaar en op jullie naasten!

Roy Palmen
voorzitter College van Bestuur

________________________________

Update coronavirus, 10 april

Op 8 april jl. heeft de minister van onderwijs, minister Slob, de slaag-zakregeling voor 2020 bekendgemaakt. Deze regeling wijkt af van de slaag-zakregeling uit vorige jaren omdat dit schooljaar geen centrale examens (CSE, CSPE) worden afgenomen vanwege het corona-virus. Hieronder de belangrijkste wijzigingen en maatregelen.

De belangrijkste wijzigingen:
• De eis van een 5,5 gemiddeld voor het CSE is (vanzelfsprekend) komen te vervallen.
• Alle leerlingen krijgen na 4 juni 2020 de gelegenheid om in twee vakken een resultaatsverbeteringstoets (RV-toets) te maken.
• Leerlingen van vmbo basis of kader mogen zo’n toets maken in drie vakken, twee AVO vakken en één praktijkvak.
• De RV-toets geldt voor zowel schoolexamenvakken als centraal examenvakken en bestrijkt de stof van het hele PTA.
• Indien het cijfer van de RV-toets hoger is dan het schoolexamencijfer, wordt het eindcijfer bepaald door het gemiddelde van het oorspronkelijke schoolexamencijfer en deze toets.

Gespreid examen doen:
• Leerlingen met een gespreid examen, kunnen dit jaar de vakken die ze van plan zijn af te sluiten, op dezelfde manier afsluiten als alle andere examenleerlingen, dus zonder CSE.
• Deze leerlingen kunnen dit jaar twee (bij basis- en kaderleerlingen drie) RV-toetsen maken, ook al hebben zij vorig jaar al een herexamen gedaan; indien ze volgend jaar de resterende vakken afsluiten, hebben ze dan nog steeds recht op één herexamen.
• Voor 11 mei moet worden doorgegeven in welke vakken leerlingen dit jaar examen willen doen.

Vervroegd examen of examen op hoger niveau doen:
• Ook dit jaar is het mogelijk in een of meer vakken vervroegd examen of examen op een hoger niveau te doen. Het eindcijfer wordt op dezelfde manier bepaald als bij de andere examenleerlingen.
• Als vervroegd examen wordt gedaan, heeft de leerling recht op een (of twee) RV-toets(en) om het resultaat te verbeteren.
• Als een leerling in twee vakken een RV-toets doet, vervalt volgend jaar het recht op een herexamen na het CSE; als één RV-toets wordt afgelegd, behoudt de leerling nog wel het recht op een herexamen in schooljaar 2020-2021.

De volledige regeling van het ministerie van OCW is te vinden via deze link.

De minister heeft bepaald dat op 4 juni bekend moet zijn of een leerling is geslaagd of niet. Uiterlijk op die datum moeten de definitieve schoolexamencijfers bekend zijn.

Wij hopen natuurlijk dat we er een feestelijke dag van kunnen maken. De vlaggen liggen in elk geval al klaar!

Onze planning is om tussen 14 en 21 mei de herkansingen zoals in de PTA’s aangegeven, te organiseren, uiteraard voor zover de corona-situatie dat toelaat.

Namens al onze medewerkers danken wij alle ouders/verzorgers nogmaals voor de steun aan jullie kind(eren) die in deze ingewikkelde periode bezig zijn met hun schoolexamens. En wij wensen al onze eindexamenleerlingen hele veel succes toe met de laatste loodjes!

Hartelijke groet,

Roy Palmen
voorzitter College van Bestuur

________________________________________

Update coronavirus 1 april

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond, waarin premier Rutte ons vertelde dat de maatregelen die nu geldig zijn vanwege de strijd tegen het corona-virus, nog zeker tot 28 april zullen duren, informeren we jullie wat dat betekent voor onze leerlingen.

Sluiting scholen
Onze scholen zullen gesloten blijven tot en met dinsdag 5 mei. Woensdag 6 mei zullen de scholen het weer onderwijs opstarten. Tenzij het kabinet in de tussentijd weer anders besluit. Een en ander is natuurlijk nog steeds afhankelijk van de ontwikkelingen in ons land in de strijd tegen het corona-virus. In de week voor de meivakantie zal het kabinet opnieuw met informatie komen over het al dan niet verlengen van de sluitingsperiode van de scholen.

Onderwijs op afstand
Sinds iets meer dan een week volgen onze leerlingen onderwijs op afstand om eventuele risico’s op verspreiding van het corona-virus te beperken. Onze docenten monitoren daarbij zo goed en zoveel mogelijk de voortgang in de ontwikkeling van onze leerlingen. Deze andere manier van lesgeven en les krijgen, betekende voor iedereen een grote omschakeling. Wij zijn onder de indruk van de creativiteit en flexibiliteit van onze medewerkers en onze leerlingen! Tot de meivakantie zullen onze docenten doorgaan met het verzorgen van onderwijs op afstand.

Reizen en excursies
OGVO heeft ook besloten in het kader van de langere sluiting van de scholen om alle reizen en excursies tot aan de zomervakantie te annuleren.

Slaag- en zakregeling
Volgende week zal ik jullie opnieuw berichten over het beleid over de slaag- en zakregeling voor de eindexamenleerlingen. Ik hoop dat er snel duidelijkheid over komt.

Meer informatie over het corona-virus en het onderwijs kunt u lezen op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Namens al onze medewerkers danken wij alle ouders/verzorgers voor de steun aan jullie kind(eren) met het volgen van het onderwijs op afstand in deze bijzondere en belangrijke periode. Het is een ingewikkelde tijd maar samen kunnen wij dit aan!

Hartelijke groet,

Roy Palmen
voorzitter College van Bestuur

________________________________________

Update coronavirus, 24 maart

Gisteravond en vandaag zijn er opnieuw persconferenties gegeven door leden van het kabinet, waaronder ook zojuist door minister Slob van het ministerie van Onderwijs. Graag informeren ik jullie wat dit betekent voor onze eindexamenleerlingen.

De schoolexamens gaan gewoon door. Dat betekent dat OGVO de ingeslagen weg verder door zet en
onze scholen de schoolexamens verder gaan voorbereiden.

De centrale examens gaan niet door. De scholen gaan bepalen op basis van de resultaten van de schoolexamens of leerlingen zakken of slagen. De scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. De scholen hebben de ruimte om de schoolexamens verder voor te bereiden en uit te voeren. Er volgt nog nader beleid op de slaag- en zak-regeling via het ministerie van Onderwijs.

De aanmelddata voor een vervolgopleiding zijn ook verschoven:

 • voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni
 • voor het middelbaar beroepsonderwijs is verplaatst van 1 april naar 1 mei

Op de website: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/besluit-centrale-eindexamens kunnen jullie alle informatie nalezen met betrekking tot de centrale examens in 2020. En op de website https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens

Ik wens al onze medewerkers veel succes bij alle verdere voorbereidingen en uitvoering van de schoolexamens. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie dit goed zullen oppakken! Ik hoop ook dat met deze berichtgeving de onduidelijkheid en verwarring die gisteravond is ontstaan na de persconferentie hiermee voor de eindexamens is weggenomen.

Blijf gezond, pas goed op jezelf, op elkaar en op jullie naasten! En houd contact met elkaar en verlies
elkaar niet uit het virtuele oog.

Hartelijke groet,
Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur

__________________________________________

Update coronavirus, 19 maart

Hierbij sturen we jullie ook vandaag, donderdag 19 maart weer een bericht over de laatste ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Schoolexamens
Vandaag hebben wij besloten dat we schriftelijke en praktische schoolexamens door laten gaan. We vinden het als OGVO heel belangrijk om hierin het besluit van minister Slob ook op te volgen. Wij gaan er voor zorgen, dat alle eindexamenleerlingen de schoolexamens kunnen afronden. Omdat de scholen gesloten zijn tot en met 6 april, zullen wij alternatieve manieren bedenken om de schoolexamens aan te bieden. De school zal jullie daar over informeren.

Niet alle schoolexamens zullen voor 7 mei a.s. kunnen worden afgenomen. Maar er is voldoende ruimte en tijd dit lopende schooljaar om de schoolexamens ook op een later tijdstip te plannen als dat onvermijdelijk is vanwege de maatregelen die we moeten opvolgen vanwege het corona-virus.

Met schriftelijke en praktische schoolexamens bedoelen wij de toetsen die de eindexamenleerlingen op de middelbare school moeten maken om deel te mogen nemen aan het (praktische) eindexamen.

De eindexamenleerlingen en hun ouders worden volgende week door hun eigen school, Valuascollege, Blariacumcollege of College Den Hulster geïnformeerd over de schoolexamens.

Ziekmeldingen eindexamenleerlingen
Nu we de schoolexamens de komende weken gaan afnemen, is het belangrijk dat de eindexamenleerlingen zich ziek melden bij hun school, uiteraard alleen als je ziek bent. Hoe je je ziek meldt, lees je op de website van je eigen school.

Informatie en communicatie
Dit is voorlopig het laatste algemene bericht dat we vanuit OGVO aan jullie versturen. Het onderwijs op afstand is sinds vandaag succesvol gestart. Jullie hebben daar gisteren apart informatie over ontvangen en de eerste berichten zijn heel positief. We zijn heel blij dat het onderwijs weer gewoon door kan gaan! Alle informatie en communicatie over het onderwijs loopt vanaf nu via de docenten.
Informatie en communicatie over de schoolexamens krijgen de eindexamenleerlingen via de eigen school. Wij vragen jullie hierbij vriendelijk de berichtgeving af te wachten en docenten en teamleiders zo weinig mogelijk individueel te benaderen.

Mochten er nieuwe belangrijke ontwikkelingen zijn, dan pakken we deze algemene berichtgeving weer op. Houd ondertussen ook onze OGVO-website in de gaten: www.ogvo.nl/Coronavirus of de websites van de scholen van OGVO.

Nadere vragen kunnen jullie/u stellen via info@ogvo.nl.

Hartelijke groet,
Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur

______________________________________________

Update coronavirus, 18 maart

Graag informeren we jullie ook vandaag, woensdag 18 maart weer over de ontwikkelingen op onze scholen met betrekking tot het corona-virus.

Maatregelen eindexamens
Gisteren overviel ons het bericht dat de minister heeft besloten dat de schoolexamens toch door zullen gaan. Wij als OGVO gaan de komende dagen overleggen met elkaar wat dat voor ons en jullie, onze leerlingen betekent. Het is heel belangrijk dat wij hier heel goed met elkaar over praten zodat we een zorgvuldige en juiste beslissing kunnen nemen. Vandaag en/of morgen kunnen we jullie daar helaas nog geen duidelijkheid over geven. Wij informeren jullie daar uiterlijk vrijdagmiddag over.


Afstandsonderwijs via online platform
Het online platform om onderwijs op afstand te kunnen geven is klaar. Vanaf morgen gaan we hiermee aan de slag. We gaan werken met Google Classroom. Vandaag ontvangen de leerlingen en de ouders bericht over hoe onderwijs op afstand werkt, wat het betekent voor het lesmateriaal, het rooster en de contacten met de docenten. Ook worden jullie geïnformeerd hoe het werkt met het volgen van een live les. We wensen jullie veel succes en ook plezier met deze nieuwe vorm van onderwijs!

Ziekmeldingen leerlingen
Ouders hoeven de leerlingen tijdens de sluiting van de scholen, tot en met 6 april, niet ziek te melden. Dat kan eventueel veranderen voor de eindexamenleerlingen. Maar dat horen jullie vrijdag a.s.

Informatie en communicatie
We zullen jullie de komende dagen op de hoogte houden als relevant nieuws . Zodra er meer informatie beschikbaar is over de eindexamens of het onderwijs op afstand, ontvangen jullie bericht van ons. Verder zal de school jullie informeren via gebruikelijke communicatiekanalen. Houd ook onze websites in de gaten: www.ogvo.nl/coronavirus.

Verdere vragen kunnen jullie stellen via info@ogvo.nl.

Hartelijke groet,
Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur

 • Bekijk hier de brief die vandaag verstuurd is over onderwijs op afstand voor ouders.
   
 • Bekijk hier de brief die vandaag verstuurd is over onderwijs op afstand voor leerlingen.

 

NB: Voorlopig ontvangt u / ontvangen jullie geen wekelijkse nieuwsbrief van het Valuascollege.

 

_________________________________________

Bekijk hier de brief van Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur van 16 maart

We zullen jullie/u de komende dagen steeds berichten over de stand van zaken. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zal de school de leerlingen en ouders/verzorgers via de voor de school gebruikelijke communicatiekanalen informeren.

__________________________________________________________

Update coronavirus, 15 maart

OGVO sluit haar scholen, Valuascollege, Blariacumcollege en College den Hulster per a.s maandag 16 maart tot en met 6 april 2020 in verband met het coronavirus. OGVO volgt het landelijke beleid. Hiermee neemt OGVO haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als maatschappelijke instelling en hoopt hiermee bij te dragen aan vermindering van de spreiding van het coronavirus.

OGVO neemt maatregelen voor de examenklassen zodat zij zo min mogelijk hinder ondervinden van de sluiting van de scholen. Verder zal OGVO de komende dagen inzetten op voorzieningen voor onderwijs op afstand. Voor leerlingen die daar geen voorzieningen voor hebben thuis, zullen daar aanvullende maatregelen voor komen. Ook zal OGVO rekening houden met ouders die een dienstverlenend beroep hebben in de vitale sectoren zoals o.a. de zorg, politie, onderwijspersoneel, openbaar vervoer, voedselketen, transport en brandweer, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen en daardoor met opvang van hun kinderen in de knel komen.

Dit is een unieke situatie in het onderwijs in heel Nederland. We begrijpen dat de maatregelen die genomen worden ter vermindering van de verspreiding van het coronavirus, een grote invloed hebben op het dagelijkse werk en leven. We beseffen dat de tijdelijke sluiting van de scholen een grote impact heeft op al onze medewerkers en leerlingen en hun ouders/verzorgers. Vanuit OGVO en haar scholen zullen we er alles aan doen om deze vervelende situatie zo goed mogelijk te laten verlopen en onze leerlingen toch onderwijs aan te bieden op een andere manier zodat ze zo min mogelijk vertraging oplopen.

Alle betrokkenen worden steeds tijdig geïnformeerd over de impact, betekenis en de gevolgen van deze maatregel. OGVO zal steeds communiceren over de voortgang en de ontwikkelingen. De scholen zullen dat doen via de gebruikelijke communicatiekanalen naar hun leerlingen en ouders/verzorgers.

Quote Roy Palmen, voorzitter College van Bestuur: “De zorg voor de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, leerlingen en hun ouders/verzorgers staat bij ons voorop en heeft de hoogste prioriteit. Daarom nemen we deze onorthodoxe maatregel waarbij we de continuïteit van de organisatie en het onderwijsproces zoveel mogelijk proberen te waarborgen.”

Heeft u vragen? Stel deze via info@ogvo.nl of via uw reguliere contactpersoon op school.

 

_______________________________________

Update Coronavirus, 13 maart

OGVO voert de nieuwe maatregelen uit en last verschillende activiteiten af. Dit betekent uiteraard het één en ander, de komende periode zal de afwikkeling hiervan in gang worden gezet en zullen wij hier zorgvuldig over communiceren. We vragen om ieders begrip dat deze afwikkeling enige tijd in beslag neemt.
 

De maatregelen leiden tot afwezigheid van leerlingen en medewerkers. Wij zijn bezig met het uitwerken van een aantal scenario's om onderwijs te blijven verzorgen en de mogelijkheid te bieden tot het inhalen van schoolwerk en toetsen.
 

 

 

In deze brief zijn een aantal links naar sites met informatie opgenomen. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact zoeken via info@ogvo.nl of de receptie van onze school.

Met vriendelijke groet,

Hans Oostdam
Campusdirecteur

________________________________

Update Coronavirus, 9 maart

In onze gemeente zijn besmettingen van het nieuwe coronavirus (COVID-19) bevestigd. Dit raakt ook onze school. Graag informeren wij u hierover in onderstaand bericht.

De patiënt uit de gemeente Venlo is met het gezin in thuisisolatie. Zij gaan niet naar school en werk.
De patiënt heeft het virus opgelopen in Noord-Italië. De kinderen van deze patiënt zijn leerlingen van het Valuascollege en het Blariacumcollege. De leerling van het Blariacumcollege had geen klachten toen hij op school was. Daarom is er geen risico van overdracht of verspreiding van het virus naar medeleerlingen of medewerkers van de school. Deze leerling blijft voorlopig thuis om ervoor te zorgen dat bij klachten, hij niet alsnog mensen ziek kan maken. 
 
Twee andere kinderen van de patiënt zijn leerlingen van het Valuascollege. Deze leerlingen hadden de laatste dagen lichte klachten en daarom kan het zijn dat zij het virus hebben overgedragen naar medeleerlingen of medewerkers van de school. 
 
Advies voor medewerkers en leerlingen Valuascollege
Kans op besmetting bestaat als iemand minimaal 2 uur aaneengesloten in dezelfde ruimte heeft verbleven of intensief contact heeft gehad met betreffende leerling (denk aan lichamelijk contact). Als iemand voldoet aan deze omschrijving én klachten van koorts en/of hoesten krijgt, moet hij thuis blijven. Als de temperatuur 38 of hoger is en er is sprake van hoesten of andere luchtwegklachten. Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. De medewerkers, leerlingen en hun ouders worden door de school geïnformeerd. 
 
Contactonderzoek
De GGD doet contactonderzoek en brengt in kaart met wie deze nieuwe patiënten contact hebben gehad. De contacten van de patiënt moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van klachten die zij hebben. Door deze maatregelen verkleint de kans dat de ziekte zich in Nederland verspreidt. De GGD monitort deze personen de komende twee weken. Bij klachten worden zij door de GGD getest.

Inschrijvingen nieuwe schooljaar 2020/2021
De inschrijfavonden voor de aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar 2020/2021 vanavond 9 maart
en morgenavond 10 maart gaan gewoon door. Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan zullen wij daarover berichten.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met OGVO via info@ogvo.nl

___________________________________

Vrijdag, 7 maart

Extra informatie:

Op dit moment gelden op onze school maatregelen ter voorkoming van besmetting en verspreiding van het coronavirus. Wij zorgen voor goede hygiëne door het regelmatig wassen van handen, hoesten of niezen in de elleboog en het gebruik van papieren zakdoekjes. Ook vermijden wij fysiek contact. Dit betekent dat u maandag of dinsdag bij het aanmelden op onze school van harte welkom bent, wij zullen u dan zonder handen schudden begroeten.

_____________________________________

Onderstaande brief geeft u een update over ons beleid inzake het Coronavirus.


Venlo, donderdag 6 maart

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

De afgelopen dagen en weken wordt het nieuws overheerst door berichten over het coronavirus. Bij de start van onze lessen afgelopen maandag hebben we via onze website en social media gecommuniceerd over ons beleid hierin. Graag geven wij u hierover een update middels deze brief.

Ons beleid is momenteel ongewijzigd. Wij volgen de instructies van het RIVM en het ministeries voor Binnenlandse en Buitenlandse Zaken en stemmen af met de regionale GGD. Ter informatie delen wij deze brief van de GGD met jullie en verzoeken u deze zorgvuldig door te nemen. De brief verwijst ook naar deze pagina van de Rijksoverheid waar veelgestelde vragen voor onderwijs staan genoteerd.
Mocht u vragen hebben, dan verwijzen we graag naar onze website. Waar nodig zal de informatie in dat artikel worden geupdate of aangepast.

We verzoeken jou als leerling en u als ouder/verzorger alert te zijn op ziektesymptomen en indien u deze constateert de school vooralsnog niet te bezoeken, maar eerst contact te zoeken met de eigen huisarts en zijn/haar instructies te volgen. Daarnaast verzoeken we iedereen zich te beschermen tegen mogelijke besmetting en verspreiding door de hygiëne-adviezen in bijgevoegd plaatje op te volgen.

We vertrouwen erop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Met vriendelijke groet,

Hans Oostdam
Campusdirecteur

Ga terug