Ziek- en betermelden en lesverzuim

Ouders/verzorgers dienen bij ziekte van hun zoon/dochter de ziekmelding vòòr 8.30 uur door te geven op het speciale telefoonnummer voor ziekmeldingen (077-3590406). Als de leerling weer op school komt, geeft hij/zij een betermelding door d.m.v een rode kaart bij de receptie. Een leerling die ziek wordt op school meldt zich bij de verzuimbeheerder, na contact met thuis mag hij/zij naar huis. Ongeoorloofd verzuim wordt conform convenantafspraken doorgegeven aan de gemeentelijke leerplichtconsulent.

Bij afwezigheid zonder reden worden de ouders/verzorgers hiervan op de hoogte gesteld. 

 


Ongeoorloofd en geoorloofd verzuim

Wij houden nauwkeurig bij wanneer een leerling afwezig is. Hij of zij kan afwezig zijn door te spijbelen of door te laat te komen. Wij noemen dit 'ongeoorloofd verzuim'.
Soms komt het voor dat een leerling afwezig is vanwege ziekte of bezoek aan een arts. Als ouders dat op tijd aan de school laten weten, is er sprake van 'geoorloofd verzuim'.

Melding bij Jeugdgezondheidszorg GGD Limburg-Noord

Indien uw zoon/dochter langdurig, frequent of steeds bij eenzelfde gebeurtenis verzuimt wegens ziekte, dan nemen we contact met u op. Als het nodig is, melden wij dit verzuim bij de afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD Limburg-Noord.
Uiteraard stellen wij u hiervan op de hoogte.
De arts of verpleegkundige van de afdeling Jeugdgezondheidszorg nodigt u dan samen met uw zoon/dochter uit voor een gesprek. Het doel van dit gesprek is samen te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om het tegen te gaan. Uiteraard hebben de arts en de verpleegkundige van de GGD in deze een vertrouwenspositie naar u én uw zoon/dochter toe. Alles wat in het gesprek wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder uw toestemming geeft de GGD geen inhoudelijke informatie door aan de school.

Inschakelen van de leerplichtambtenaar

Indien u niet op de uitnodiging van de GGD ingaat, dan zullen wij als school de leerplichtambtenaar inschakelen. Deze bespreekt samen met u de situatie.

Wij hopen met deze gang van zaken een positieve bijdrage te leveren aan het gezond functioneren van leerlingen op onze school en het vroegtijdig verlaten van de school (zonder diploma) te voorkomen.

Vragen?

Voor vragen naar aanleiding van dit onderwerp, kunt u contact opnemen met
Dhr. M. van den Hoogen, afdeling vmbo onderbouw
Dhr. C. Bosman, afdeling vmbo 3-4 gemengd theoretisch /thavo
Mevr. L. Kerver, afdeling vmbo 3-4 basisberoeps/kaderberoeps
Dhr. S. Hoeboer, afdeling havo/vwo