Ouderraad

Wat doet de ouderraad van het Valuascollege?
De ouderraad is een overlegorgaan van ouders van leerlingen van het Valuascollege. Hierin worden allerlei zaken met betrekking tot de school en het onderwijs met de directie besproken. De ouderraad fungeert ook als klankbord voor de medezeggenschapsraad en de schooldirectie. Bij een aantal activiteiten op school verleent de ouderraad zijn medewerking.

Vergaderingen
Zodra de agenda voor de volgende vergadering beschikbaar is, komt die agenda op deze site te staan. U heeft dan gelegenheid om uw mening te geven over de genoemde onderwerpen door een mail te sturen naar het secretariaat van de ouderraad.
 

De vergaderdata in schooljaar 2016 -2017 zijn:
22 november
10 januari
14 maart
9 mei
27 juni 
 
    
Thema-avonden
Regelmatig organiseert de ouderraad thema-avonden voor ouders van leerlingen.
Op 8 november 2016 was het thema 'alcohol en drugs'.

Mogelijk zijn er naar aanleiding van deze thema-avond vragen ontstaan of was u niet in de gelegenheid deze avond te bezoeken. Voor diegenen die toch benieuwd zijn naar de informatie of meer willen weten, bieden wij in samenspraak met Vincent van Gogh de volgende websites aan.

www.drugsinfo.nl

www.alcoholinfo.nl

www.hoepakjijdataan.nl (thema’s alcohol/uitgaansdrugs/cannabis/gamen/roken)

www.betergamen.nl

www.gameninfo.nl (incl. zelftest voor jongeren)

www.moti4.nl (Voor ouders, jongeren en doorverwijzers. Moti-4 is een gesprekkentraject voor jongeren van 14 t/m 24 jaar die in de problemen dreigen te raken door middelengebruik. Op deze site kunnen jongeren een ondersteunende app downloaden)

Extra informatie:
Presentatie ouderavond alcohol & drugs
Folder met tips over 'mijn kind & drugs'
F
older '10 vragen van ouders over...'
Flyer "moti-4", Vincent van Goch instituut.
Productkaart "Preventieve adviesgesprekken voor ouders".

Zodra onderwerpen, sprekers en data vaststaan, staan de aankondigingen op deze pagina. Enkele weken voor elke thema-avond ontvangen ouders een persoonlijke uitnodiging.  

Klankbordgroepen
Binnen klankbordgroepen worden specifieke thema’s behandeld. In elke klankbordgroep proberen we met minimaal één lid van de ouderraad vertegenwoordigd te zijn. Er zijn de volgende klankbordgroepen: KBG TOPklassen, KBG digitale leermiddelen en KBG dyslexie.
 


Klankbordgroep dyslexie

Ouders, leerlingen en medewerkers van school, die zich specifiek bezighouden met de begeleiding van kinderen met dyslexie, komen 2 á 3 keer per jaar bij elkaar.
Hier worden dan ervaringen uitgewisseld over de begeleiding, de werking van Claroread, bestelling digitale boeken, maken van toetsen, etc. Kortom, alles waar de leerlingen mee te maken krijgen op school en thuis. Ervaringen van ouders en leerlingen worden dus nadrukkelijk meegenomen.
Een van de ouders heeft zitting in de OR. Tijdens de bijeenkomsten van de OR wordt kort de inhoud van de klankbordgroep besproken. Hierbij is ook de directie van de school aanwezig, zodat ook zij op de hoogte blijven.
De ouders, die deel uitmaken van de klankbordgroep zullen ook zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens informatieve bijeenkomsten over dyslexie, die de school organiseert, om indien gewenst vanuit het ouderperspectief vragen te beantwoorden.
Op dit moment maken 5 ouders deel uit van de klankbordgroep. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, laat het dan via de mail weten.
valuasdyslexie@gmail.com

Contactgegevens
U kunt contact opnemen door een mail te sturen naar:  ouderr_vlc@ogvo.nl

 
Overig
Bekijk de ledenlijst 
  
  
Archief Ouderraad