Ouderbijdrage

Onderstaande informatie geldt voor 2016/2017 (en is een indicatie voor schooljaar 2017/2018).

Naast het verzorgen van regulier onderwijs, vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich maatschappelijk en persoonlijk ontwikkelen. Daarom bieden wij extra diensten en activiteiten aan. Omdat de overheid de extra diensten en activiteiten niet financiert, vragen wij ouders elk jaar een bijdrage om deze kosten te dekken. Deze bijdrage is altijd vrijwillig en heeft géén invloed op de mogelijkheid onderwijs te volgen. Uitzondering hierop vormen de kosten die verbonden zijn aan het volgen van een speciale studierichting. De keuze voor die studie is een vrijwillige, maar als u daarvoor kiest, ontstaat de verplichting de bijbehorende kosten te voldoen.

De betaling van de ouderbijdrage gaat digitaal met behulp van het softwarepakket WIS Collect. In de tweede helft van september ontvangen alle ouders per mail een directe link naar WIS Collect. Door op de link te klikken, verschijnt de factuur in beeld waarop u kunt aangeven van welke diensten en activiteiten u gebruik wilt maken. De factuur kunt u vervolgens betalen met iDEAL via uw eigen bank of via een overschrijving.
 

 • Gratis voorzieningen
  Lesmateriaal, waaronder schoolboeken
  Onder het begrip lesmateriaal vallen de leer- en werkboeken die via het extern boekenfonds ter beschikking worden gesteld. Hiervoor ontvangt het Valuascollege een bijdrage van het Ministerie van OCW en de kosten voor deze middelen worden dan ook niet bij ouders in rekening gebracht. Er wordt ook geen bijdrage in de handlingskosten of een vrijwillige borg gevraagd.
  Proefwerkpapier en de schoolpas worden kosteloos ter beschikking gesteld. Verder valt onder deze definitie het materiaal dat tijdens praktijklessen, zoals handvaardigheid (klei, hout, etc.), wordt gebruikt.

  Verplichte onderdelen die vanwege hun karakter deel uitmaken van het curriculum
  Dit zijn activiteiten / zaken die onderdeel uitmaken van het lesprogramma en waar leerlingen verplicht zijn aan deel te nemen. Hieronder vallen onder andere de 1blik Schoolagenda (https://1blik.nl/schoolagenda) voor alle brugklassen en vmbo 2 klassen (vwo+-brugklas en 2-gymnasium krijgen een digitale licentie), introductie-activiteiten en voor 2-vmbo-leerlingen een cultuuractiviteit. Voor deze activiteiten en zaken vraagt de school dus geen bijdrage.

 • Materialen en voorzieningen ter keuze
  U kunt er voor kiezen de geboden faciliteiten af te nemen. Indien u dat doet ontstaat ook de verplichting de bijbehorende bijdrage te betalen. Bij de beschrijving van de individuele posten geven we iedere keer aan wat het gevolg is indien u er niet voor kiest de faciliteit af te nemen. 
 1. OGVO-servicepakket                               € 36,00
  De drie scholen van OGVO vragen de ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor het OGVO-servicepakket bestaande uit:

  Wij hebben alle gebouwen van OGVO, inclusief alle verblijfruimtes, voorzien van Wifi, zodat leerlingen op elke plek kunnen werken met mobiele apparaten. Ook krijgen alle leerlingen en ouders een account voor Magister waarmee thuis de roosters, cijfers en de elektronische leeromgeving in te zien zijn.
  Leerlingen moeten kunnen leren en werken in een veilige leeromgeving. Daarom zetten de scholen extra sfeerkeepers en pedagogische conciërges in.
  Voor jongeren die extra aandacht en begeleiding nodig hebben, organiseren we extra activiteiten, bijvoorbeeld remedial teaching, faalangstreductietraining en ondersteuning op het gebied van dyslexie.
   
 2. Garderobekastje                                        € 16,-
  Leerlingen krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van een garderobekastje. Indien er voor wordt gekozen de bijdrage niet te betalen, krijgt de leerling geen garderobekastje.
   
 3. Dienstenpakket Openbare Bibliotheek      € 3,50 of € 7,50* (*afhankelijk van leerjaar)
  Het Valuascollege is intensief gaan samenwerken met de Openbare bibliotheek Venlo en de bibliotheken Maas en Peel. Met deze bijdrage kan uw kind - naast de diensten van het reguliere abonnement van de bibliotheek - gebruik maken van diverse extra diensten, namelijk:

  Gratis boeken lenen/reserveren van de bibliotheek Venlo en de bibliotheken Maas en Peel.
  Digitale databanken (Literom, Krantenbank, Uittrekselbank) inzien.
  Twee (inter)nationale kranten of tijdschriften digitaal bekijken via Pressdisplay.
  Brugklassers krijgen bij de start van het schooljaar een introductie.
  Het programma mediawijsheid volgen.
  Meer dan 100 (inter-) nationale kranten of tijdschriften digitaal bekijken.
  Gebruikmaken van diverse apps en luisterboeken.
  E-books bestellen.
  Kosteloos studeren in de bibliotheek.
  Begeleiding bij het profielwerkstuk en hulp bij het maken van een leesverslag en uitleg over de werking van het leesdossier.

  Indien niet gekozen wordt voor de afname van het dienstenpakket van de Openbare Bibliotheek, wordt een aantal van die diensten (zoals het lenen en reserveren van boeken) niet beschikbaar gesteld.
     
 4. Bijdrage in ondersteunend lesmateriaal      € 12,50
  Ondersteunend lesmateriaal (zoals atlassen, woordenboeken, e.d.) behoort niet tot het lesmateriaal dat gratis aan leerlingen ter beschikking wordt gesteld. Tot het ondersteunend lesmateriaal wordt onder andere gerekend:

  Klassensets atlassen, leesboeken en woordenboeken.
  Alle extra drukwerk.

  Voor deze materialen vragen wij een jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Leerlingen kunnen gebruik maken van dit ondersteunend lesmateriaal, ongeacht een betaling van die vrijwillige bijdrage.

 5. Klasse-/mentoractiviteit                                 € 25,-
  Iedere leerling heeft jaarlijks één of meerdere activiteiten met zijn/haar klas of mentorgroep. Het kan hierbij gaan om uitstapjes, klassenavonden, Sinterklaas- of Kerstvieringen, etc. Voor alle klassen bedraagt de vrijwillige bijdrage € 25,-. In de 6e klassen van atheneum en gymnasium worden geen klasse- of mentoractiviteiten georganiseerd en daarom wordt daar geen vrijwillige bijdrage gevraagd. Indien u er voor kiest de vrijwillige bijdrage voor klasse/mentoractiviteiten niet te betalen, nemen leerlingen niet deel aan klasse-activiteiten en -uitstapjes. Indien noodzakelijk wordt voor deze leerlingen op die momenten een aangepast lesprogramma opgesteld.
   
 6. Schoolreis                                                     € 30,-
  Alle klassen 1 tot en met 3 (vmbo, havo, atheneum, gymnasium) gaan jaarlijks op schoolreis. Indien u er voor kiest de vrijwillige bijdrage voor schoolreizen niet te betalen, neemt uw zoon/dochter niet deel aan deze schoolreizen. Voor deze leerlingen wordt op die momenten een verplicht, aangepast lesprogramma opgesteld.
   
 7. Loopbaanoriëntatie                                       €15,-
  Alle leerlingen volgen verplichte en klassikaal aangeboden lessen loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB). Daarnaast wordt leerlingen vanaf de 3e klas (vmbo, havo en atheneum/gymnasium) verschillende activiteiten (bedrijfspresentaties, beursbezoek,
  etc.) aangeboden om zich te oriënteren op hun loopbaanmogelijkheden en hun studiekeuze hierop aan te passen. De vrijwillige bijdrage heeft betrekking op deze aanvullende activiteiten vanaf leerjaar drie. Indien ouders er voor kiezen de vrijwillige bijdrage niet te betalen, nemen leerlingen niet deel aan de loopbaanoriëntatie. Voor deze leerlingen wordt dan een verplicht, aangepast programma opgesteld.
   
 8. Specialisaties
  Afhankelijk van de keuze voor een bepaalde opleiding of aanvullend leerprogramma worden kosten in rekening gebracht. De keuze voor de desbetreffende opleiding of aanvullend programma, impliceert ook het voldoen van de bijbehorende kosten.

  Anglia/Delf Scolaire/Cambridge            ca € 75,- tot € 200,-

  Voor een aantal leerjaren wordt Anglia (Engels, uitsluitend voor vmbo), Cambridge (Engels voor havo en vwo) en/of Delf Scolaire (Frans, uitsluitend voor havo en vwo)) aangeboden als materiaal en voorziening ter keuze onderdeel van het lesaanbod. Deze verdiepingscursussen (versterkt talenonderwijs) worden afgesloten met een examen, dat op verschillende niveaus wordt afgenomen. Daarom is besloten de werkelijke examenkosten per leerling achteraf in rekening te brengen. Ouders wordt, voordat zij hun keuze bepalen over het wel of niet laten deelnemen van hun kinderen aan dit verdiepingsprogramma, gewezen op het feit dat voor de opleiding zelf geen kosten in rekening gebracht worden, maar dat de examenkosten aan hen zullen worden doorberekend. Een keuze voor versterkt taalonderwijs impliceert in principe ook het deelnemen aan het examen en het voldoen van de bijbehorende examenkosten.
  Meer informatie:
  http://anglia.nl/
  http://institutfrancais.nl/
  http://www.ciep.fr/delf-dalf

 9. Versterkt Duits (TTO/VTO Duits/Goethe)          ca € 200,-
  De kosten voor het tweetalig/versterkt talenonderwijs Duits op havo/vwo bedragen ca
  € 200,- per jaar. Deze bijdrage dient ter dekking van de twee extra lessen die in de lessentabel zijn opgenomen. Leerlingen die het TTO/VTO-programma volgen krijgen daarmee 4 tot 6 uur Duits per lesweek. Het verdiepingsonderwijs kan worden afgesloten met een examen. De kosten voor deze examens worden apart in rekening gebracht. Meer informatie: www.goethe.de/ins/nl/ams/lrn/prf/nlindex.htm

  TOP-talentklas                                                    € 150,- tot € 500,-

  In de TOP- en talent-uur-klassen krijgen leerlingen met bijzondere talenten een aangepast lesprogramma met ruimte voor de verdere ontwikkeling van die talenten. De bijdrage is afhankelijk van de aanpassingen in het lesprogramma, de op de talentontwikkeling gerichte activiteiten en eventueel verruimde openingstijden van het gebouw alsmede een extra kluisje.
    TOP leerjaar 1  TOP leerjaar 2 TOP leerjaar 3  Talenturen leerjaar 4 Talenturen leerjaar 5 
  handbal € 200,-  € 200,-  € 200,-  € 200,-  € 200,-
  hockey € 200,-  € 200,-  € 200,-  € 200,-  € 200,-
  kunst € 150,-  € 150,-  € 150,-  € 150,-  € 150,-
  musical € 350,-  € 400,-  € 450,-  € 500,-  € 500,-
  voco € 200,-  € 200,-  € 200,-  € 200,-  € 200,-
  dans € 0,-  € 0,-  € 0,-  € 0,-  € 0,-

  Bij de TOP/talent opleiding Dans worden door Artez ook rechtstreeks kosten in rekening gebracht. De bijdrage aan Artez bedraagt ongeveer € 1.000,- per jaar.

  Naast de bijdrage voor het aangepaste lesprogramma dient rekening gehouden te worden met extra (kleding)kosten.

  Ouders kunnen een tegemoetkoming in de reiskosten aanvragen bij de Stichting DAMU. Hiervoor gelden wel bepaalde criteria. Meer informatie hierover is op te vragen bij de dansdocent(e).

  Dans/musical ongeveer € 100,- bij de start van de opleiding (aanschaf balletpak, balletpanty, balletschoenen, jazz broek), daarna eventuele kosten voor vervanging.
  Handbal/hockey ongeveer € 35,- voor wedstrijd/trainingskleding
    
  Vwo-plus                                          (gymnasium-plus) € 80,-
  In de brugklas kunnen leerlingen, naast het reguliere vwo, een aangepast programma volgen, genaamd vwo-plus. Zij volgen hiervoor extra lessen/activiteiten.

  (keuze) reizen en activiteiten
  Als verdieping van het onderwijs of als ontspanning worden een aantal niet-verplichte activiteiten georganiseerd. Het betreft hierbij voornamelijk buitenlandse reizen en vrijetijdsactiviteiten. Deelname aan deze activiteiten is uiteraard niet verplicht. De kosten voor deze activiteiten worden jaarlijks vastgesteld en over het aantal deelnemers verdeeld. De hoogte van de kosten kan fluctueren. Voorafgaand aan deelname wordt hierover informatie verstrekt. De kosten van deze activiteiten worden gedurende het schooljaar apart gefactureerd. Waar mogelijk wordt gespreide betaling aangeboden.
  Indien ouders er voor kiezen dat hun kinderen niet deelnemen aan deze activiteiten, wordt voor deze leerlingen een aangepast lesprogramma opgesteld.

   
 • Materialen die aangeschaft moeten worden (afhankelijk van studierichting en eventueel via school)
  Voor het volgen van onderwijs op het Valuascollege dienen leerlingen over bepaalde materialen te beschikken. Als service wordt in sommige gevallen aangeboden deze artikelen via school aan te schaffen. Hiermee wordt gegarandeerd dat de materialen aan de juiste specificaties voldoen. Aanschaf via school is echter altijd vrijwillig.
 1. Agenda’s
  Iedere leerling wordt geacht afspraken rondom huiswerk, opdrachten en toetsen, etc. na te komen. Voor het vastleggen van die afspraken is een agenda onontbeerlijk. Ouders dienen zelf een agenda aan te schaffen, met uitzondering van alle brugklassen en 2 vmbo en Gymnasiumklassen.
   
 2. Gymkleding
  Voor het volgen van de lessen LO is gymkleding verplicht. De gymkleding moet voldoen aan de volgende eisen: wit t-shirt, donkere korte broek (donkerblauw of zwart), gymschoenen (de kleur van de zool maakt niet uit, zolang deze niet afgeeft op een gymvloer)

  Ouders dienen deze materialen zelf aan te schaffen. Aanschaf via school is mogelijk maar niet verplicht. Kleding kan hier besteld worden. Ouders kunnen kiezen voor levering op school in de eerste schoolweek, of verzenden naar het thuisadres (portokosten).
   
 3. Vakopleidingen vmbo
  Op het vmbo kunnen leerlingen kiezen voor de vakopleidingen HTV en ZW. Hieraan zijn extra kosten verbonden. Ouders dienen deze materialen zelf te kopen of via de school aan te schaffen.

  Zorg & Welzijn Kleding € 37,50

  HTV Messenset via school € 115,00
  Kleding (incl. schoenen) € 185,- 
   
 4. Rekenmachines
  Leerlingen mogen vanaf de eerste klas een rekenmachine gebruiken. Vanaf leerjaar 4 dienen leerlingen voor sommige vakken ook te beschikken over een grafische rekenmachine. Ouders dienen deze rekenmachines zelf aan te schaffen. Een mogelijkheid om deze rekenmachines te bestellen wordt gemakshalve ook ingeregeld in de digitale bestelomgeving van onze schoolboekenleverancier van Dijk.
   
 5. Klappers, schriften, schrijfmateriaal, e.d.
  Leerlingen moeten beschikken over schrijfmateriaal om tijdens de lessen aantekeningen, opdrachten en toetsen te kunnen maken. Ouders dienen deze materialen zelf aan te schaffen.

 

NB: Bekijk de regeling voor reductie en kwijtschelding ouderbijdrage (pdf)