Klipperkamp

Ook dit schooljaar wordt voor de eindexamenleerlingen havo / vwo weer een Klippertocht georganiseerd. Al vele jaren vormt dit watersportkamp een prima afsluiting van en een geweldige herinnering aan de tijd op het Valuascollege. De klippertocht zal plaatsvinden van dinsdag 6 juni t/m vrijdag 9 juni 2017, dat is de week na het Pinksterweekend; ná de Centrale Examens en vóór de uitslag daarvan.

De kosten van deelname zullen ongeveer €235 bedragen, afhankelijk van het aantal deelnemers. 
In dit bedrag zijn inbegrepen

  • de kosten van de busreis
  • de huur van (en overnachting op) de boten
  • de kosten van de maaltijden aan boord

Het vertrek is dinsdagochtend erg vroeg (ongeveer 07.00 uur) en de terugkomst zal vrijdagavond rond 20.00 uur zijn. Rond de laatste toetsweek regelen we de bootindeling. In de periode van de examens worden de klippertochtboekjes uitgedeeld met alle verdere informatie.
 

De tocht wordt georganiseerd door het Valuascollege. Maar gezien de aard van de tocht moet gesteld worden dat de deelnemende leerlingen een eigen verantwoording hebben voor hun gedrag. Daarnaast wordt van de leerlingen verwacht dat ze actief meewerken (zowel wat betreft zeilen als het ‘huishouden’) en dat ze zich houden aan een aantal regels, die we al jaren hanteren. De belangrijkste regels zijn:

  • Tijdens ”schooltijd” (in principe t/m het avondeten) mag geen alcohol gebruikt worden.
    Ook daarna is alcoholgebruik op de boot niet toegestaan. Het Valuascollege is gebonden aan de wettelijke regels in Nederland dat wil zeggen dat een 16- of 17-jarige leerling geen alcohol mag gebruiken (behoudens prive-situaties). Wij houden onze leerlingen hieraan maar we vinden als school dat onze eindexamenleerlingen “oud en wijs” genoeg zijn om zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun drankgebruik. We zullen erop toezien dat leerlingen zich aan onze afspraken houden maar gaan nogmaals uit van hun eigen gevoel van verantwoordelijkheid. Docenten kunnen niet als een “drank-politie” controleren en optreden.
  • Het bezit of gebruik van sterke drank en drugs is ten strengste verboden.
  • Overmatig alcoholgebruik (ter beoordeling van de begeleiding) wordt niet getolereerd.
  • Het is verboden om vreemden mee aan boord te nemen.
  • Jongens en meisjes slapen gescheiden.

Ten overvloede: onder de 18 jaar is alcoholgebruik in openbare gelegenheden en het aanschaffen van alcoholhoudende drank verboden. Wij willen er nadrukkelijk op wijzen dat de begeleiding van de klippertocht niet in staat is altijd toezicht te houden in deze. Deelname aan de klippertocht betekent dat je accepteert dat de verantwoordelijkheid voor alcoholgebruik bij de leerlingen zelf en/of de ouders rust.

Overtreding van bovenstaande regels en ook ander ontoelaatbaar gedrag kan en zal leiden tot maatregelen. In voorkomende gevallen zal de leerling uit de tocht worden gezet en is hij/zij zelf verantwoordelijk voor zijn thuisreis.

Als je akkoord gaat met bovengestelde regels vul je op bijgaand formulier je gegevens èn het machtigingsformulier in. Print het formulier (drie pagina's!) en lever het donderdag 1 december in, in de aula.

Laat een van je ouders een handtekening zetten als je nog geen 18 bent op moment van inschrijven (1 december 2016). Een eenmaal gedane inschrijving is bindend. Je kunt je dus niet zomaar terugtrekken, de betalingsverplichting blijft bestaan, Als we een vervanger vinden krijg je je geld natuurlijk wel terug. Een inschrijving zonder geheel ingevuld strookje en ingevulde machtiging is niet geldig.

Inschrijving: donderdag 1 dec, 1300-13.30u. in de aula.
Dan lever je dit formulier en het machtigingsformulier geheel ingevuld in